Klachtenprocedure

Uiteraard is ons streven dat u te allen tijde tevreden bent over Bizorg en haar zorgverlening.

Desondanks kan het voorkomen dat u niet altijd volledig tevreden bent. Als u klachten heeft over de zorgverlening, dan willen wij verzoeken deze eerst met uw zorgverlener te bespreken. Helpt dit niet of u wilt toch uw klacht rechtstreeks aan ons melden, dan kan dat. Hiervoor kunt u bellen naar  010 – 820 84 68 en vragen naar de teamleider/wijkverpleegkundige. U kunt uw klacht ook mailen naar info@bizorg.nl. De teamleider/wijkverpleegkundige zal u ook helpen tot een oplossing te komen.

Als dit geen afdoende oplossing biedt, kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris bereikbaar op het nummer 010 – 820 84 68. De klachtenfunctionaris handelt namens en indien nodig met het bestuur. De klachtenfunctionaris geeft u informatie over de procedure van klachtenopvang, luistert naar uw verhaal en zoekt samen met u naar een oplossing om de klacht naar tevredenheid op te lossen. De klacht aan de klachtenfunctionaris moet altijd schriftelijk worden ingediend.

Geschillencommissie

Als ook het behandelen van uw klacht door de klachtenfunctionaris/het bestuur nog niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken. De geschillencommissie kan tot €25.000 schadevergoeding toekennen. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen in de kosten van het geding veroordeeld worden; de cliënt tot maximaal €500.

Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil: https://zorggeschil.nl/.

De klachtbrief dient ten minste te bevatten de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Het klachtengeld bedraagt €50.

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief/het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de geschillencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgaanbieder en/of zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd

De klachtenregeling van Bizorg kunt u opvragen op kantoor, 010 820 84 68.