// Expertise. Duurzaam. Kwaliteit.

Ambulante ondersteuning Volwassenen

Bizorg biedt ondersteuning aan (multiculturele/immigranten)gezinnen die niet goed in staat zijn om zelfregie en de regie over het leven te krijgen. Sensa Zorg speelt in op de culturele achtergrond van cliënten en weet hiermee om te gaan.

Onze ondersteuning is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt, dit doen we met behulp van de Zelfredzaamheids-Matrix(ZRM) als uitgangspunt. Hierbij wordt gekeken naar de score op dat moment op de verschillende leefgebieden van de cliënt(inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie).

Hierdoor boeken we veel successen op o.a.het gebied van uitbreiden van netwerken, psyche-educatie in eigen taal, materiële en praktische ondersteuning, aansluiting vinden in de multiculturele samenleving, inburgeringtrajecten middels maatjesprojecten.

Sensa Zorg biedt deze ondersteuning onder andere in:

  • Amsterdam en omgeving
  • West-Friesland en omgeving
  • Ijmond gebied
  • Zuid Kennemerland
  • Zaanstreek en Waterland
  • Haarlemmermeer
  • Almere
  • Lelystad.

Er zijn regelmatig afspraken met een begeleider. Samen wordt er gewerkt aan de doelen die zijn vastgesteld in overleg met de gemeente waar je woont. Deze doelen zijn terug te vinden in de beschikking van de gemeente. De begeleider luistert naar de vragen en verhalen. Om de gestelde doelen te bereiken worden er samen afspraken gemaakt. Naast het contact thuis kan er ook gebruik gemaakt worden van digitaal contact middels beeld bellen.

Aanmeldroute Ambulante Ondersteuning Volwassenen

Als u een (mogelijke) aanmelding voor ons heeft kunt u bellen of mailen met de zorgconsulent van desbetreffende regio om de casus inhoudelijk te bespreken. Indien zorgconsulent niet aanwezig is wordt de casus door een collega geregistreerd en komt er een terugbelverzoek.

1. Consultatie/Vooraanmelding

Wij werken dus alleen met consultatie vooraf! Zo kunnen we anoniem de casus met verwijzer bespreken en dan al een anamnese maken of de hulpvragen passen bij ons hulpaanbod. Zorgconsulent tijdens deze consultatie vraagt alle nodige informatie en hulpvragen uit, middels de richtlijnen van de “Vooraanmelding”.

2. Matching

De Zorgconsulent bespreekt daarna de casus met de Senior van de regio om samen tot een goede match met een hulpverlener uit het team te komen. Wij hebben een multidisciplinair team en werken daarom met een matching systeem. Wij gaan daarom alleen akkoord met een aanmelding als we ook een passende hulpverlener hebben die aan de doelen kan werken.

3. Koppeling

Als we een goede match hebben brengt de zorgconsulent u middels een “Koppelmail” in contact met desbetreffende hulpverlener. U krijgt hierna ook een “Welkomstmail” van de Senior. De Senior is bij al onze cliënten op de achtergrond aanwezig en u kunt voor vragen, opmerkingen of klachten direct de senior benaderen. Dit zorgt voor kortere lijnen en snellere afhandeling van zaken.

4. Warme Overdracht

Verwijzer maakt samen met het gezin een afspraak met de hulpverlener voor een Warme Overdracht. Tijdens de Warme Overdracht wordt middels “Formulier Warme Overdracht” de belangrijkste punten rondom de cliënt/het gezin besproken. Deze eerste afspraak is geheel vrijblijvend. Zo willen we dat ouders/cliënt op een laagdrempelige manier kennis maken met ons.

5. Indicatie

Indien ouders/cliënt na de kennismaking akkoord gaan met onze hulpverlening, moet er een geldige indicatie komen. Zodra deze binnen is (of per mail bevestigd wordt dat het er aankomt) wordt er door de hulpverlener een vervolgafspraak gemaakt met cliënt. Hiervoor heeft de hulpverlener een akkoord nodig van de zorgconsulent in samenspraak met de senior.

6. Intake/Start hulpverlening

Tijdens het 2de gesprek wordt er door de hulpverlener een uitgebreide intake afgenomen middels een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De eerste 4 a 6 weken gaan de hulpverleners aan de slag met de intake, een observatie en een anamnese. Na 4 a 6 weken wordt er een gezinsplan gemaakt en worden doelen vastgelegd. Hiervoor werken we met het systeem Nedap.

U heeft intussen contact met hulpverlener. Frequentie hiervan kan onderling afgestemd worden. Standaard evalueert onze hulpverlener om de 3 maanden. De hulpverlener kan ook door u gevraagd worden voor evaluatiegesprekken of MDO overleggen. Deze wonen wij graag bij.